IQ + EQ + We love our customers = Vahhaj Sanat Mobin Co

M-V

چشم انداز (VISION)

“اگر توانستید کای را تصور کنید حتماً قادر خواهید بود آن را انجام دهید”   والت دیسنی

هیچ کسب و کاری بدون داشتن چشم انداز معنا و مفهوم پیدا نمی کند، برای چشم انداز کسب و کار معانی و مفاهیم مختلفی مطرح گردیده اما بصورت کلی چشم انداز هر کسب و کار عبارتند از :

 • تصویری از آینده که سازمان ( نهاد کسب وکار ) قصد دارد در زمان مشخص به آن برسد.
 • آرزوهای آتی هر سازمان ( نهاد کسب وکار ) در شرایط کنونی

 

بنابراین چیزی که از تعاریف و مفاهیم ارائه شده مشخص می گردد وابستگی چشم انداز به زمان و تغییر پذیر بودن آن بر مبنای آرزوها و تصورات سازمان ( نهاد کسب و کار ) می باشد.

چشم انداز چراغ راه هر کسب و کار در تاریکی مسیر و انرژی محرک موتور کار و فعالیت هر کسب و کار می باشد بنابراین می بایست از ویژگی های خاصی برخوردار باشد.

چشم انداز می بایست دربرگیرنده مفاهیم ذیل باشد:

 • فرصت های پیش رو
 • راه و روش بهره از فرصت های پیش رو
 • بلند پروازی سازمان
 • منحصر بودن چشم انداز
 • ایجاد رضایت شغلی جهت کارکنان
 • ایجاد تعهد، علاقه و غرور جهت کارکنان
 • بنا نهادن استانداردها و شاخصه های بالا در زمینه کسب و کار
 • ترسیم واضح مسیر حرکت سازمان
 • مشوق یادگیری جهت تمام ارکان سازمان
 • مشخص نمودن مخاطب و یا مخاطبین کسب و کار

 

مأموریت (MISSION)

             ماموریت هر کسب و کار در حقیقت فلسلفه موجودی آن کسب و کار می باشد. مأموریت هر سازمان ( نهاد کسب و کار ) بیان می نماید که چگونه می خواهد رقابت نموده و جهت مشتریان خود ارزش خلق نماید.

در تدوین ماموریت هر سازمان ( نهاد کسب و کار ) سوالات ذیل می بایست پاسخ داده شود.

 • سازمان چه کالا و خدماتی ( ارزشی ) را ارائه می نماید و در واقع چه نیازی را از جامعه با کالا و خدمات ارائه نموده خود برآورده می سازد؟
 • مشتریان سازمان ( نهاد کسب و کار ) چه کسانی می باشند؟
 • محیط بازار سازمان ( محیط رقابت ) کجا می باشد؟
 • چشم اندازها و اهداف سازمان چیست ؟
 • سازمان چگونه می خواهد به چشم اندازها و اهداف خود برسد؟

( ویژگی های منحصر به فرد و مزیت های رقابتی سازمان در راه رسیدن به چشم اندازها و اهداف خود چیست ؟ )

 

در بیانیه مأموریت هر سازمان می بایست درباره کارکنان به عنوان دارایی های ارزشمند، واکنش سازمان به مسائل اجتماعی و جامعه و محیط، نوع فن آوری، متعهد بودن سازمان به سلامت مالی و سیر رشد سازمان توضیحاتی ارائه گردد.

باید توجه داشت که وجود بیانیه ماموریت در سازمان موارد ذیل را در پی خواهد داشت .

 • به مسیر و جهت حرکت مدیران وحدت خواهد بخشید .
 • انتظارات همه کار کنان و مدیران سطوح مختلف را مشترک خواهد نمود.
 • در بستر زمان گروه ها و ذینفعان سازمان را دارای هدف و ارزشی مشترک خواهد نمود.
 • مسئولیت پذیری و تعهد پذیری پرسنل سازمان را افزایش خواهد داد.
742
+

پروژه های انجام شده

100
%

مشتریان راضی

15

گواهینامه و تاییدیه

50

پرسنل حرفه ای