IQ + EQ + We love our customers = Vahhaj Sanat Mobin Co

انتخاب RCCB

تنظیمات ۱۰mA و ۳۰mA برای حفاظت از جان انسان هاست، با وجود این استاندارد IEC 60364، سی میلی آمپر را کافی می داند. ۳۰ میلی آمپر بیشتر برای پریزها و…